Què és el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)?

El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) és una guia per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d’Europa. Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies i afavorint la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafolis lingüístic que resumeix el domini de cada idioma.

Nivells

El marc comú europeu està dividit en 6 nivells:

  • A1 + A2: nivell bàsic
  • B1 + B2: nivell independent
  • C1 + C2: nivell competent

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer les primeres necessitats; quan pot presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix i quan pot relacionar-se de manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.); quan sap comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals i quan sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre les idees principals d’una informació clara i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d’estudi o d’oci; quan sap front a la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza la llengua; quan és capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal i quan pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç d’entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d’especialització; quan pot relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitze sense esforç per part de cap dels interlocutors i quan pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i amb cert nivell d’exigència, així com reconèixer el sentit implícit; quan sap expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada; quan pot fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals i quan pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; quan sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin en llengua parlada o escrita, i presentar-los de manera coherent i resumida i quan pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en situacions de major complexitat.

L’aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Últims articles

Comentarios recientes

No s'han trobat comentaris.